• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG KHÊ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Đã tiếp nhận

12395 hồ sơ

Đã xử lý

12203 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

1455

Hồ sơ đã xử lý

1251

100.0 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

3042

Hồ sơ đã xử lý

2846

100.0 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

2467

Hồ sơ đã xử lý

2374

100.0 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

2765

Hồ sơ đã xử lý

2997

100.0 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

2454

Hồ sơ đã xử lý

2236

100.0 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

212

Hồ sơ đã xử lý

224

100.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Hương Khê 247 1708 1812 0 100.00% 104 0 0 39
Thị trấn Hương Khê 1 600 592 0 100.00% 7 0 0 2
UBND Xã Điền Mỹ 0 352 349 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Gia Phố 0 651 649 0 100.00% 1 0 0 1
UBND Xã Hà Linh 0 539 539 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Hòa Hải 1 613 613 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Xã Hương Bình 0 324 324 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Hương Đô 2 380 380 0 100.00% 1 0 0 1
UBND Xã Hương Giang 1 665 665 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Xã Hương Lâm 0 533 531 0 100.00% 2 0 0 0
UBND Xã Hương Liên 0 157 154 0 100.00% 3 0 0 0
UBND Xã Hương Long 0 764 764 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Hương Thủy 0 570 563 0 100.00% 7 0 0 0
UBND Xã Hương Trà 0 773 773 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Hương Trạch 2 623 604 0 100.00% 21 0 0 0
UBND Xã Hương Vĩnh 0 504 504 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Hương Xuân 0 385 385 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Lộc Yên 0 342 337 0 100.00% 5 0 0 0
UBND Xã Phú Gia 0 508 507 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Xã Phú Phong 0 577 575 0 100.00% 0 0 0 2
UBND Xã Phúc Đồng 0 361 361 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Phúc Trạch 9 466 475 0 100.00% 0 0 0 0
-- Tổng -- 263 12395 12456 0 100.00% 153 0 0 46
Top